Kategorier
Aktuellt

River politikerna upp trädgårdens kulturskydd?

För 20 år sedan sade Stockholms stad nej till byggbolaget EM:s planer att bygga i Hovings malmgårds kulturmärkta trädgård.

Argumenten mot ett bygge är lika tunga idag!

Men lyssnar politikerna på dem?

År 2003 ville EM bygga bostäder i den blåklassade trädgården. Praktiskt taget alla remissinstanser var negativa. Och experterna på Stadsbyggnadskontoret gav en rad argument för att ett bygge inte är lämpligt på platsen:

Det kulturhistoriska värdet påverkas, parkmark tas i anspråk, parkeringsbehovet kan inte ordnas utan stora ingrepp i trädgården, skrev kontoret, som också pekade på att alla nya bostäder i kvarteret Persikan mitt emot gör befintliga grönytor ännu viktigare.

Kontoret skrev vidare: ”Trädgården var malmgårdarnas viktigaste del. Det som finns kvar av denna, i form av öppna partier i byggnadernas närhet, bör därför anses väsentlig för hela anläggningen.”

Politikerna i Stadsbyggnadsnämnden stoppade bygget.

Men EM gav sig inte. Bolaget återkom 2021 med förslag om ett judiskt äldreboende på tomten, vilket staden nu jobbar med.

Ett skarpt förslag väntas till senhösten/vintern, sedan ska stadens politiker fatta beslut.

Tänker dagens politiker riva upp kulturskyddet och strunta i de tunga argument mot byggande i malmgårdens blåklassade trädgård som gällde 2003 – och som är lika giltiga idag?

Bilden visar en bit av trädgården mot norr. Idag (augusti 2023) står EM:s byggbodar där, för bostadsbygget i kvarteret Persikan. (Foto: Magdalena Nordenson)

Vi vill att malmgården och trädgården rustas som en grön oas, öppen för alla. Här finns en protestlista mot byggplanerna.