Rädda Hovings malmgård

Hovings malmgård kan bli en grön oas på Södermalm

Hovings malmgård är ett hotat kulturreservat vid Danvikstull på östra Södermalm. Både huset från 1700-talet och trädgården utsågs 1996 till kulturreservat av Stockholms stad. Malmgården har synnerliga höga kulturhistoriska värden. Som kulturreservat får huset inte förvanskas och trädgården får inte bebyggas. (Läs mer om malmgården under rubriken Malmgården)

Här vid Danvikstull på östra Södermalm ligger Hovings malmgård med sin
byggnad från 1700-talet. Byggnad och trädgård är kulturreservat
enligt beslut av Stockholms stad 1996

Men både hus och trädgård hotas nu av byggplaner. Byggbolaget Einar Mattsson (EM) vill bygga ett vård-och äldreboende på större delen av tomten och även införliva malmgården i boendet. Det skulle innebära ett brutalt ingrepp i den känsliga kulturhistoriska och gröna miljön.

Stoppa ny bebyggelse och skapa en grön oas – ”Hovings trädgård”

Vi i ”Arbetsgruppen för Hovings Malmgård” arbetar för att stoppa ny bebyggelse och har idéförslag om en grön trädgård: ”Hovings trädgård” – en oas tillgänglig för alla. Det gröna i staden behöver värnas, inte minst på det allt mer förtätade Södermalm.

Om byggbolaget Einar Mattsson (EM) får bygga på större delen av kulturreservatet skulle den unika gröna kulturmiljön byggas sönder, malmgården förvanskas och de boende på östra Södermalm mista en grön lunga.

Stockholms stad har trots detta beslutat att utreda EM:s bebyggelseförslag. Stadens planförslag är nu ute på samråd fram till 22 januari 2024. Nu kan alla berörda säga sitt! Vi i arbetsgruppen bevakar ärendet och agerar genom ta fram alternativ och argumentera för det gröna i staden. 

I november 2023 har över 2 900 personer skrivit på vårt upprop ”Rädda Hovings malmgård” (på papperslistor och digitalt).

Här kan du skriva på vår namninsamling.

Men nu är det också viktigt att yttra sig över planförslaget! Det gör du skriftligt till Stadsbyggnadskontoret per mejl eller post, senast den 22 januari 2024. Ange diarienummer 2021- 14790 samt ditt namn och adress. Mejladress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Du kan också följa oss på Facebook där vi varje vecka ger spännande fakta om malmgården och aktuell information om planärendet. Här hittar du Facebook-gruppen.

På sidan Engagera dig ser du vad du kan göra för att påverka politikerna att bevara denna gröna lunga och kulturmiljö till glädje för alla.

EM:s förslag till nybebyggelse
som nu är ute på samråd

Einar Mattsson vill bygga ett vårdboende för Judiska Hemmet på större delen av tomten. Bilden ovan visar planförslaget mot Alsnögatan och Hammarby sjö. Foto ur samrådshandlingarna. Ill. AIX

I söder mot Hammarby sjö föreslås trevåningshus. Uppemot Tegelviksgatan växer husen till fem våningar. Malmgårdsbyggnaden ”försvinner” bakom de nya husen. Dessutom skulle malmgården införlivas i vårdboendet genom en eller flera gångbroar som bryter in i 1700-talshusets fasad.

Skönhetsrådet anser att staden ska avbryta planarbetet och skriver i ett yttrande att om vårdboendet byggs kommer ”en unik Stockholmsmiljö irreversibelt förloras”.

Översiktsbild över 1700-talsmiljön Hovings malmgård med trädgården, och kontorshuset ”Vita huset intill. EM:s byggförslag gäller området inom den röda ringen, där det mesta av det gröna skulle bli bebyggt. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Hovings trädgård borde bli en oas för alla

Trädgården runt Hovings malmgård har potential att bli en grön oas i området för alla, vuxna och barn. Vi i Arbetsgruppen för Hovings Malmgård har med hjälp av en landskapsarkitekt tagit fram en skiss till hur en närpark kan skapas. Vi vill utveckla platsen till en grön oas med planteringar, sittplatser, kafé, ytor för lek och umgänge.

Tidig idéskiss till hur Hovings trädgård kan utvecklas och knytas ihop med tomten vid det sk ”Vita huset” (det stora grå huset upp till höger) I trädgården i norr bakom malmgården kan t ex finnas en mindre scen och terrasserade sittplatser. Illustration: Pia Jonsson
Inspirationsbild till Hovings malmgård som en närpark öppen för alla. Bilden visar södra sidan mot Hammarby sjö. Illustration: Pia Jonsson

Ett kulturreservat med hus och trädgård som förfallit

Hovings malmgård är ett kulturreservat som inte får bebyggas, förfalla eller förvanskas. Förskräckande nog har denna kulturhistoriskt ytterst värdefulla miljö ändå fått stå och förfalla i årtionden.

Entrésidan mot Hammarby sjö. Fasader och tak har förfallit. Foto: Sven Lorentzi

Byggbolaget EM köpte huset år 2000 och har låtit det förfalla. Först efter att staden ingrep har EM under 2020-2021 grundförstärkt huset så att det står stabilt. EM måste också rusta fasader, fönster och tak. Men EM tänker inte göra någonting åt interiören förrän frågan om den framtida användningen är avgjord, d v s om EM får bygga vårdboendet.

Hovings malmgårds södra sida vetter mot Hammarby sjö. Foto: Google Street Map.

Malmgårdens trädgård mot söder har utsikt över Hammarby sjö – ett grönt samband och en historisk vattenkontakt som skulle försvinna om vårdboendet byggs.

Trädgården i norr har använts på olika sätt genom åren. Från att från början varit en odlingsträdgård, blev den under 1900-talet en privat välordnad trädgård med gångar och planteringar. Här finns ett par gamla fruktträd kvar och inte minst den stora eken som är statligt skyddad.

Trädgården i norr, bakom malmgården, med den stora eken till vänster i bild. Foto: Sven Lorentzi

På senare år har trädgården blivit en uppskattad lekplats för skolbarnen som går i skolan i ”Vita Huset” intill.

Hovings trädgård är nu till största delen inhägnad för byggbodar m m, men har varit en älskad lekplats för skolbarnen i området. Foto: Birgitta Palmertz
Den gamla muren avgränsar Hovings trädgård mot Tegelviksgatan. Foto: Sven Lorentzi

Därför behövs Hovings malmgård och trädgård

Östra Södermalm är på väg att kraftigt förtätas. Nu byggs 1 240 nya lägenheter i kv. Persikan, granne med Hovings malmgård. 3 000–4 000 nya invånare flyttar in i området. Trycket på Söders parker ökar. Södermalm är redan en av de stadsdelar som har minst parkyta per invånare. I de nya kvarteren blir de gröna ytorna få, vilket inte minst drabbar barnen.

Hovings trädgård är sedan något år delvis inhägnad för grundförstärkningsarbeten och arbetarbodar för de nya bostäderna norr om Tegelviksgatan. Trädgården har varit en älskad lekplats för barnen som går i skolan i ”Vita huset” intill och en kär plats för människor i området. I Hovings trädgård samlades folk till picknick i gräset, hit gick man på sin hundpromenad, här plockade man blommor om våren, och om hösten äpplen från de gamla träden.

Denna idyll kan återställas och öppnas igen. Men om trädgården exploateras går den öppna gröna lungan förlorad för alltid.

Det får inte ske! Påverka dina politiker att skydda 1700-talsmiljön Hovings malmgård och trädgård till glädje för alla stockholmare!

Staden arbetar nu med EM:s förslag. Men inga beslut är fattade. Du kan yttra dig över förslaget – se ovan, och skriva på vår namninsamling, kontakta politikerna i staden, informera och påverka dina grannar och vänner.