Rädda Hovings malmgård

Hovings malmgård kan bli en grön oas på Södermalm

Hovings malmgård är ett hotat kulturreservat vid Danvikstull på östra Södermalm. Både huset från 1700-talet och trädgården utsågs 1996 till kulturreservat av Stockholms stad. Malmgården har synnerliga höga kulturhistoriska värden. Som kulturreservat får huset inte förvanskas och trädgården får inte bebyggas. (Läs mer om malmgården under rubriken Malmgården)

Här vid Danvikstull på östra Södermalm ligger Hovings malmgård med sin
byggnad från 1700-talet. Byggnad och trädgård är kulturreservat
enligt beslut av Stockholms stad 1996

Men både hus och trädgård hotas nu av byggplaner. Byggbolaget Einar Mattsson (EM) vill bygga ett vård-och äldreboende på större delen av tomten och även införliva malmgården i boendet. Det skulle innebära ett brutalt ingrepp i den känsliga kulturhistoriska och gröna miljön.

Stoppa ny bebyggelse och skapa en grön oas – ”Hovings trädgård”

Vi i ”Arbetsgruppen för Hovings Malmgård” arbetar för att stoppa ny bebyggelse och har idéförslag om en grön trädgård: ”Hovings trädgård” – en oas tillgänglig för alla. Det gröna i staden behöver värnas, inte minst på det allt mer förtätade Södermalm.

Om byggbolaget Einar Mattsson (EM) får bygga på större delen av kulturreservatet skulle den unika gröna kulturmiljön byggas sönder, malmgården förvanskas och de boende på östra Södermalm mista en grön lunga.

Stockholms stad har trots detta beslutat att utreda EM:s bebyggelseförslag. Stadens planförslag har nu varit ute på samråd. Omkring 250 yttranden kom in! Av dessa är ungefär 230 inskickade av privatpersoner.

Här är byggförslaget (Länk till stadsbyggnadskontoret).

Här är vår analys av byggförslaget i korthet.

Vi i arbetsgruppen bevakar ärendet och agerar genom ta fram alternativ och argumentera för det gröna i staden. 

Vi har också en namninsamling. I april 2024 har över 3000 personer skrivit på vårt upprop ”Rädda Hovings malmgård” (på papperslistor och digitalt).

Här kan du skriva på namninsamlingen.

Du kan också följa oss på Facebook där vi varje vecka ger spännande fakta om malmgården och aktuell information om planärendet. Här hittar du Facebook-gruppen.

På sidan Engagera dig ser du vad du kan göra för att påverka politikerna att bevara denna gröna lunga och kulturmiljö till glädje för alla.

EM:s förslag till nybebyggelse
som varit på samråd

Einar Mattsson vill bygga ett äldreboende för Judiska Hemmet på större delen av tomten. Bilden ovan visar planförslaget mot Alsnögatan och Hammarby sjö. Foto ur samrådshandlingarna. Ill. AIX

Här är modellen av byggförslaget (vy från sjösidan):

I söder mot Hammarby sjö föreslås trevåningshus. Uppemot Tegelviksgatan växer husen till fem-sex våningar. Malmgårdsbyggnaden ”försvinner” bakom de nya husen. Dessutom skulle malmgården införlivas i vårdboendet genom en gångbro som bryter in i 1700-talshusets fasad.

Skönhetsrådet anser att staden ska avbryta planarbetet och skriver i ett yttrande att om vårdboendet byggs kommer ”en unik Stockholmsmiljö irreversibelt förloras”. (Hela yttrandet här)

Stadsmuseet liksom Samfundet S:t Erik skriver i sina yttranden att planförslaget strider mot plan- och bygglagen, PBL. Länsstyrelsen är också starkt kritisk mot förslaget. (Yttrandena finner du här)

Översiktsbild över 1700-talsmiljön Hovings malmgård med trädgården, och kontorshuset ”Vita Huset” intill. EM:s byggförslag gäller området inom den röda ringen, där det mesta av det gröna skulle bli bebyggt. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Hovings trädgård borde bli en oas för alla

Trädgården runt Hovings malmgård har potential att bli en grön oas i området för alla, vuxna och barn. Vi i Arbetsgruppen för Hovings Malmgård har med hjälp av en landskapsarkitekt tagit fram en skiss till hur en närpark kan skapas. Vi vill utveckla platsen till en grön oas med planteringar, sittplatser, kafé, ytor för lek och umgänge.

Tidig idéskiss till hur Hovings trädgård kan utvecklas och knytas ihop med tomten vid det sk ”Vita huset” (det stora grå huset upp till höger) I trädgården i norr bakom malmgården kan t ex finnas en mindre scen och terrasserade sittplatser. Illustration: Pia Jonsson
Inspirationsbild till Hovings malmgård som en närpark öppen för alla. Bilden visar södra sidan mot Hammarby sjö. Illustration: Pia Jonsson

Ett kulturreservat med hus och trädgård som förfallit

Hovings malmgård är ett kulturreservat som inte får bebyggas, förfalla eller förvanskas. Förskräckande nog har denna kulturhistoriskt ytterst värdefulla miljö ändå fått stå och förfalla i årtionden.

Entrésidan mot Hammarby sjö. Fasader och tak har förfallit. Foto: Sven Lorentzi

Byggbolaget EM köpte huset år 2000 och har låtit det förfalla. Först efter att staden ingrep har EM under 2020-2021 grundförstärkt huset så att det står stabilt. EM måste också rusta fasader, fönster och tak. Men EM tänker inte göra någonting åt interiören förrän frågan om den framtida användningen är avgjord, d v s om EM får bygga äldreboendet.

Hovings malmgårds södra sida vetter mot Hammarby sjö. Foto: Google Street Map.

Malmgårdens trädgård mot söder har utsikt över Hammarby sjö – ett grönt samband och en historisk vattenkontakt som skulle försvinna om vårdboendet byggs.

Här är byggförslaget mot söder – malmgården försvinner bakom de nya husen, liksom det gröna.

Trädgården i norr har använts på olika sätt genom åren. Från att från början varit en odlingsträdgård, blev den under 1900-talet en privat välordnad trädgård med gångar och planteringar. Här finns ett par gamla fruktträd kvar och inte minst den stora eken som är statligt skyddad.

Trädgården i norr, bakom malmgården, med den stora, många hundra år gamla eken till vänster i bild. Foto: Sven Lorentzi

På senare år har trädgården blivit en uppskattad lekplats för skolbarnen som går i skolan i ”Vita Huset” intill.

Hovings trädgård är nu till största delen inhägnad för byggbodar m m, men har varit en älskad lekplats för skolbarnen i området. Foto: Birgitta Palmertz
Den gamla muren avgränsar Hovings trädgård mot Tegelviksgatan. Foto: Sven Lorentzi

Därför behövs Hovings malmgård och trädgård

Östra Södermalm är på väg att kraftigt förtätas. Nu byggs 1 290 nya lägenheter i kv. Persikan, granne med Hovings malmgård. 3 000–4 000 nya invånare flyttar in i området. Trycket på Söders parker ökar. Södermalm är redan en av de stadsdelar som har minst parkyta per invånare. I de nya kvarteren blir de gröna ytorna få, vilket inte minst drabbar barnen.

Hovings trädgård är sedan något år delvis inhägnad för grundförstärkningsarbeten och arbetarbodar för de nya bostäderna norr om Tegelviksgatan. Trädgården har varit en älskad lekplats för barnen som går i skolan i ”Vita huset” intill och en kär plats för människor i området. I Hovings trädgård samlades folk till picknick i gräset, hit gick man på sin hundpromenad, här plockade man blommor om våren, och om hösten äpplen från de gamla träden.

Denna idyll kan återställas och öppnas igen. Men om trädgården exploateras går den öppna gröna lungan förlorad för alltid.

Det får inte ske! Påverka dina politiker att skydda 1700-talsmiljön Hovings malmgård och trädgård till glädje för alla stockholmare! Läs om vad du kan göra på sidan Engagera dig.